ข่าวสาร | หลักสูตร | บุคลากร | อาจารย์ที่ปรึกษา | แบบฟอร์ม | วารสารวิชาการ | ปฏิทินกิจกรรม
Academic Event 
NEWS AND UPDATES 
กิจกรรมวิชาการ 
กิจกรรมวิชาการ
ขอเชิญนักศึกษา ส่งบทความ งานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
22 มี.ค. 2562

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอเชิญนักศึกษา ส่งบทความ งานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 เปิดรับบทความ ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤษภาคม 2562
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfzyZykqWd1nImWhn…/viewform

รูปแบบการเขียนบทความวิจัย