ข่าวสาร | หลักสูตร | บุคลากร | อาจารย์ที่ปรึกษา | แบบฟอร์ม | วารสารวิชาการ | ปฏิทินกิจกรรม
Academic Event 
NEWS AND UPDATES 
กิจกรรมวิชาการ 
กิจกรรมวิชาการ
ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิชาการ ระดับนานาชาติ
28 มิ.ย. 2562

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำหนดจัด "การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 15

The 15th Internation Conference on Humannities and Social Sciences
Thems : Religion and Development in Plurality Society 

ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิชาการ ระดับนานาชาติ 

ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ https://hs.kku.ac.th/ichuso 

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวขวัญนคร สอนหมั่น หรือนางสาวอัมพร รักหนองแซง  043-202383 ต่อ 45448, 45449

e-mail: ichuso2019@gmail.com