ข่าวสาร | หลักสูตร | บุคลากร | อาจารย์ที่ปรึกษา | แบบฟอร์ม | วารสารวิชาการ | ปฏิทินกิจกรรม
SCHOLARSHIP 
NEWS AND UPDATES 
ข่าวประกาศทุนการศึกษา 
ข่าวประกาศทุนการศึกษา
เปิดรับสมัครทุนผู้ช่วยสอน ประจำปีการศึกษา 2562
1 พ.ย. 2562
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความประสงค์เปิดรับสมัครทุนผู้ช่วยสอน ประจำปีการศึกษา 2562 (ภาคการศึกษาที่ 2)
เพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยสอนและงานที่ปฏิบัติต้องไม่ใช่งานของโครงการบริการสังคม
โดยเปิดรับสมัครจำนวนทั้งสิ้น 17 ทุนๆ ละ 20,000 บาท
 
ในการนี้จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน โปรดประชาสัมพันธ์นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
โดยผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานนวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน กองบริหารงานวิชาการ
โทร 02 564 4440 ต่อ 1831 (คุณจารุพงศ์)
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://acrd.tu.ac.th/excellence/index.html
และส่งใบสมัครจำนวน 1 ชุด มาที่ : งานนวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน กองบริหารงานวิชาการ
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 ภายในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562