ข่าวสาร | หลักสูตร | บุคลากร | อาจารย์ที่ปรึกษา | แบบฟอร์ม | วารสารวิชาการ | ปฏิทินกิจกรรม
CLASS ANNOUNCEMENT 
NEWS AND UPDATES 
การเรียนการสอน 
การเรียนการสอน
MCA MCM : ตารางสอนภาค 2/2562
15 ธ.ค. 2562

MCA MCM : ตารางสอนระดับปริญญาโท  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 

สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน (MCA) และ สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร (MCM)

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  (ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2562 - 15 มีนาคม 2563)