ข่าวสาร | หลักสูตร | บุคลากร | อาจารย์ที่ปรึกษา | แบบฟอร์ม | วารสารวิชาการ | ปฏิทินกิจกรรม
CLASS ANNOUNCEMENT 
NEWS AND UPDATES 
การเรียนการสอน 
การเรียนการสอน
MCA MCM : ตารางสอนภาค 3/2562
15 มิ.ย. 2563

MCA MCM : ตารางสอนระดับปริญญาโท  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 

สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน (MCA) และ สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร (MCM)

ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562