ข่าวสาร | หลักสูตร | บุคลากร | อาจารย์ที่ปรึกษา | แบบฟอร์ม | วารสารวิชาการ | ปฏิทินกิจกรรม
CLASS ANNOUNCEMENT 
NEWS AND UPDATES 
การเรียนการสอน 
การเรียนการสอน
MA : ประกาศห้องเรียนวิชา TU 005 / TU 006 ภาค 2/2562
2 ม.ค. 2563

สถาบันภาษาประกาศรายชื่อ นศ. ที่ได้โควตา TU005 / TU006 ภาค 2/2562 

1. ให้ นศ. จดทะเบียนตาม Sec/gr ที่กำหนดไว้

2. ห้องเรียน

  • TU 005 Sec/gr 000101 ห้องเรียน LITP 3A  สถาบันภาษา (ท่าพระจันทร์) ชั้น 3 

  • TU 006 Sec/gr 000101 ห้องเรียน LITP 3F  สถาบันภาษา (ท่าพระจันทร์) ชั้น 3

3. ติดประกาศไว้ที่บอร์ด ชั้น 1 สถาบันภาษาท่าพระจันทร์