ข่าวสาร | หลักสูตร | บุคลากร | อาจารย์ที่ปรึกษา | แบบฟอร์ม | วารสารวิชาการ | ปฏิทินกิจกรรม
CLASS ANNOUNCEMENT 
NEWS AND UPDATES 
การเรียนการสอน 
การเรียนการสอน
MA : ตารางสอนภาค 2/2562
14 ม.ค. 2563

MA : ตารางสอนระดับปริญญาโท  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  (ระหว่างวันที่ 13 มกราคม 2563 - 10 พฤษภาคม 2563)