ข่าวสาร | หลักสูตร | บุคลากร | อาจารย์ที่ปรึกษา | แบบฟอร์ม | วารสารวิชาการ | ปฏิทินกิจกรรม
 
PR NEWS 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการสอบเปิดเล่ม แผน ก (สาขาMCA MCM)
18 ธ.ค. 2562

การสอบเปิดเล่ม แผน ก มีขั้นตอนอย่างไร (สาขาMCA  MCM) ปีการศึกษา 2562

1. ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์

2. กลั่นกรองหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์

3. แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

4. ยื่นแบบฟอร์มขอสอบเปิดเล่มวิทยานิพนธ์ 

วันสุดท้ายของการสอบเปิดเล่มวิทยานิพนธ์ ภาค2/2562 วันที่ 13 มีนาคม 2563