ข่าวสาร | หลักสูตร | บุคลากร | อาจารย์ที่ปรึกษา | แบบฟอร์ม | วารสารวิชาการ | ปฏิทินกิจกรรม
 
PR NEWS 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ทวน Stat ก่อน Start ทำ Dissertation”
29 มี.ค. 2563

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (PhD) สาขาวิชาสื่อสารวิทยา (Communicology) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ทวน Stat ก่อน Start ทำ Dissertation” ในวันที่ 14 มกราคม ที่ผ่านมา เพื่ออบรมการใช้สถิติขั้นสูง ได้แก่ Partial Correlation, Multi-way ANOVA, ANCOVA, Factor Analysis, Multiple Regression Analysis, Discriminant Analysis และ SEM ให้กับนักศึกษาที่สอบผ่านการวัดคุณสมบัติแล้ว โดยคาดว่าจะช่วยให้นักศึกษาจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยได้อย่างรวดเร็ว และสามารถจบการศึกษาได้ภายในระยะเวลา 3 ปีตามที่หลักสูตรกำหนด

ผู้ที่สนใจสมัครเรียนหลักสูตรดังกล่าว ในปีการศึกษา 2563 สมัครได้ที่  http://bit.ly/applyphd63