ข่าวสาร | หลักสูตร | บุคลากร | อาจารย์ที่ปรึกษา | แบบฟอร์ม | วารสารวิชาการ | ปฏิทินกิจกรรม
Academic Event 
NEWS AND UPDATES 
กิจกรรมวิชาการ 
กิจกรรมวิชาการ
สนง.คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ. แจ้งแนวทางปฏิบัติในการขอพิจารณารับรองโครงร่างการวิจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัยในคน
11 ก.ค. 2563

สนง.คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ.ชุดที่ 2 สาขาสังคมศาสตร์ กองบริหารการวิจัย

เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติในการขอพิจารณารับรองโครงร่างการวิจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัยในคน

ผู้ที่ประสงค์จะส่งเอกสารเพื่อขอรับรองโครงร่างการวิจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัยในคน ส่งเอกสารเอกสารประกอบการพิจารณาดังนี้