ข่าวสาร | หลักสูตร | บุคลากร | อาจารย์ที่ปรึกษา | แบบฟอร์ม | วารสารวิชาการ | ปฏิทินกิจกรรม
Academic Event 
NEWS AND UPDATES 
กิจกรรมวิชาการ 
กิจกรรมวิชาการ
แนวทางปฏิบัติการขอรับใบปริญญาบัตรก่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
14 ส.ค. 2563

ฝ่ายวิชาการ กองบริหารงานวิชาการ มธ.

เรื่อง แนวทางปฏิบัติการขอรับใบปริญญาบัตรก่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยให้มีผลกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

เพื่อให้การขอรับใบปริญญาบัตรก่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปโดยเรียบร้อย ฝ่ายวิชาการขอแจ้งแนวทางปฏิบัติการขอรับใบปริญญาบัตรก่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตรตามมติคณะกรรกมารบริหารมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ไฟล์แนบ

  • บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ยื่นคำร้อง พร้อมเหตุผล/ความจำเป็นในการขอรับใบปริญญาบัตรก่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตรต่อคณะ และคณะตรวจสอบและรวบรวมเสนอให้สำนักทะเบียน

  • บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ยื่นคำร้อง พร้อมเหตุผล/ความจำเป็นในการขอรับใบปริญญาบัตรก่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตรต่อคณะ และคณะตรวจสอบและรวบรวมเสนอให้สำนักงานทะเบียนนักศึกษาก่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตรอย่างน้อย 2 เดือน

  • บัณฑิตที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้รับใบปริญญาบัตรก่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว จะไม่สามารถเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยจะจัดขึ้นภายหลังได้