ข่าวสาร | หลักสูตร | บุคลากร | อาจารย์ที่ปรึกษา | แบบฟอร์ม | วารสารวิชาการ | ปฏิทินกิจกรรม
Academic Event 
NEWS AND UPDATES 
กิจกรรมวิชาการ 
กิจกรรมวิชาการ
การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563
22 ส.ค. 2563

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กำหนดจัดโครงการ การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัย และผลงานวิทยานิพนธ์ และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผลงานวิจัย นั้น 

             การนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์ โครงการดังกล่าวให้นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และบุคลากร เพื่อส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในครั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://coference.csc.ku.ac.th/