ข่าวสาร | หลักสูตร | บุคลากร | อาจารย์ที่ปรึกษา | แบบฟอร์ม | วารสารวิชาการ | ปฏิทินกิจกรรม
 
PR NEWS 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2562
10 ก.ย. 2563

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนได้จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งหลักสูตรที่ถูกประเมินคุณภาพในครั้งนี้ประกอบด้วยหลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กรและสาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน ณ ห้อง JM 401 ชั้น 4 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

โดยการประเมินในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากกรรมการประเมินได้แก่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกนฤน บางท่าไม้ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด ดร.สุชาดา แสงดวงดี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์