ข่าวสาร | หลักสูตร | บุคลากร | อาจารย์ที่ปรึกษา | แบบฟอร์ม | วารสารวิชาการ | ปฏิทินกิจกรรม
 
PR NEWS 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562
19 ก.ย. 2563

เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนได้จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งหลักสูตรที่ถูกประเมินคุณภาพในครั้งนี้ประกอบด้วยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสื่อสารวิทยา และหลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน ณ ห้อง JM 401 ชั้น 4 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

โดยการประเมินในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากกรรมการประเมินได้แก่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริชัย อรรคอุดม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกนฤน บางท่าไม้ มหาวิทยาลัยศิลปากร

และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด ดร.สุชาดา แสงดวงดี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม