ข่าวสาร | หลักสูตร | บุคลากร | อาจารย์ที่ปรึกษา | แบบฟอร์ม | วารสารวิชาการ | ปฏิทินกิจกรรม
CLASS ANNOUNCEMENT 
NEWS AND UPDATES 
การเรียนการสอน 
การเรียนการสอน
PhD : ประกาศผลสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก ครั้งที่ 1/2563
23 ธ.ค. 2563

ประกาศผลสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารวิทยา ครั้งที่ 1/2563

 

กำหนดการสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารวิทยา ครั้งที่ 1/2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก ครั้งที่ 1/2563