ข่าวสาร | หลักสูตร | บุคลากร | อาจารย์ที่ปรึกษา | แบบฟอร์ม | วารสารวิชาการ | ปฏิทินกิจกรรม
SCHOLARSHIP 
NEWS AND UPDATES 
ข่าวประกาศทุนการศึกษา 
ข่าวประกาศทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
19 ม.ค. 2564

ประกาศรับสมัครขอรับทุน !! ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

-ปริญญาตรี (ทั้งโครงการปกติและโครงการพิเศษ)

ทุนละ 2,500 บาท จำนวน 1,000 ทุน

ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 1,000 ทุน

-บัณฑิตศึกษา (ทั้งโครงการปกติและโครงการพิเศษ)

ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 500 ทุน

</div>
							</div>
			<div class=