ข่าวสาร | หลักสูตร | บุคลากร | อาจารย์ที่ปรึกษา | แบบฟอร์ม | วารสารวิชาการ | ปฏิทินกิจกรรม
Academic Event 
NEWS AND UPDATES 
กิจกรรมวิชาการ 
กิจกรรมวิชาการ
โครงการงานสัมมนาทางวิชาการและการประชุมวิชาการระดับ ชาติด้านการสื่อสารและการบริหารจัดการ ครั้งที่ 5 ปี 2021
8 ก.พ. 2564

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประชุมแบบปกติภายในวันที่ 20 เมษายน 2564  และเป็นกรณีพิเศษภายในวันที่ 30 เมษายน 2564

โดยดูรายละเอียดได้ที่ https://commarts.utcc.ac.th/amsar2021/