ข่าวสาร | หลักสูตร | บุคลากร | อาจารย์ที่ปรึกษา | แบบฟอร์ม | วารสารวิชาการ | ปฏิทินกิจกรรม
SCHOLARSHIP 
NEWS AND UPDATES 
ข่าวประกาศทุนการศึกษา 
ข่าวประกาศทุนการศึกษา
โครงการที่ได้รับทุนภายนอก มธ.จะต้องแนบสำเนาใบเสร็จชำระค่าธรรมเนียมการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน
3 มี.ค. 2564

สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ขอเรียนแจ้งเรื่อง  โครงการวิจัยใดที่ประสงค์จะยื่นเรื่องเข้ารับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน และได้รับสนับสนุนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก มธ. ขอให้แนบสำเนาใบเสร็จชำระค่าธรรมการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564  เป็นต้นไป