ข่าวสาร | หลักสูตร | E-Journal | บุคลากร | แบบฟอร์ม | ติดต่อ
 
PR NEWS 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
งานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
22 มิ.ย. 2560

ด้วยบัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิททยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กำหนดจัดงานประชุมบทความทางวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 จากวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ (Proceedings) ในวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง JM 203 JM 401 และ JM 402 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายในและภายนอกสถาบัน (ด้านสื่อสารมวลชน และนิเทศศาสตร์) ได้นำเสนอบทความทางวิชาการจากวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ต่อที่ประชุม โดยให้มีการวิพากษ์ วิจารณ์ บทความวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ จากผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการภายนอกร่วมกลั่นกรอง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างกว้างขวาง

ในการนี้ บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านได้กรุณาประชาสัมพันธ์ และขอเชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ
ในครั้งนี้ โดยติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หมายเลขโทรศัพท์
02-613-2731 02-613-2733-34 โทรสาร. 02-613-2726

email: mcmajc@yahoo.com

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม