ข่าวสาร | หลักสูตร | บุคลากร | อาจารย์ที่ปรึกษา | แบบฟอร์ม | วารสารวิชาการ | ปฏิทินกิจกรรม
 
 
 
ผู้บริหาร
รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิดา แสงสิงแก้ว
ผู้รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา

 

บุคลากร
ปิยาพัชร คนชม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
(หัวหน้างานบริการการศึกษา)
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าหมวดบัณฑิตศึกษา
กนกศร  จินดา 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ยุพาพร  ศรีหาบัว 
นักวิชาการเงินและบัญชี
พจนีย์ ซิ้มสุวรรณ 
นักวิชาการเงินและบัญชี
นันทวุฒิ ดีประเสริฐ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชลาลัย พงษ์ศิริ
นักวิชาการศึกษา
ศิริลักษณ์ ศรีศิริกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น้ำผึ้ง วันทองทักษ์
พนักงานสถานที่