ข่าวสาร | หลักสูตร | บุคลากร | อาจารย์ที่ปรึกษา | แบบฟอร์ม | วารสารวิชาการ | ปฏิทินกิจกรรม
 
 
 
ผู้บริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์
ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โมไนยพล รณเวช
ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโท
       
บุคลากร
ปิยาพัชร คนชม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าหมวดบัณฑิตศึกษา
กนกศร  จินดา 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ยุพาพร  ศรีหาบัว 
นักวิชาการเงินและบัญชี
พจนีย์ ซิ้มสุวรรณ 
นักวิชาการเงินและบัญชี
นันทวุฒิ ดีประเสริฐ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชลาลัย พงษ์ศิริ
นักวิชาการศึกษา
ศิริลักษณ์ ศรีศิริกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น้ำผึ้ง วันทองทักษ์
พนักงานสถานที่