Application

Doctor of Philosophy in Mass Communication (PhD)

Q: What does PhD study focus on?

A: หลักสูตรเน้นให้นักศึกษาสามารถมีความเป็นผู้นำทางสังคม สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์ และชี้นำปัญหาทางการสื่อสาร เพื่อหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมให้กับสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยจะต้องมีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสื่อและการสื่อสารในทุกระดับและทุกประเภท มีจริยธรรมและคุณธรรม นำสังคมไปสู่การพัฒนาในระดับชาติและระดับสากล รอบรู้ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย ด้านสื่อและการสื่อสาร อย่างลึกซึ้ง

Q: When can apply for the exam?

A: การเปิดรับสมัครจะมีทุกปี โดยอยู่ราวเดือนมกราคม 

Q: Where to apply?

A: เรารับสมัครเรียนผ่านระบบ online ท่านสามารถกรอกใบสมัครได้ที่  http://grad.jc.tu.ac.th

Q: How many new students are accepted per year in the course?

A: หลักสูตรรับนักศึกษาปีละไม่เกิน 5 คน การเปิดรับสมัครจะมีปีละหนึ่งครั้ง นักศึกษาทุกคนจะเริ่มเรียนวิชาต่าง ๆ ตามลำดับที่เหมาะสมอย่างพร้อมเพรียงกัน

Q: Where to study?

A: เรียนที่ท่าพระจันทร์

Q: Study on weekdays or study on Saturdays and Sundays?

A: เป็นหลักสูตรภาคปกติ เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
    โดยทั่วไปนักศึกษาจะต้องเข้าฟังบรรยายสัปดาห์ละ 3 วัน

Q: How many years does it take to study?

A: เป็นหลักสูตร 3 ปี นักศึกษาต้องใช้เวลาในการเรียน (Course work) 1 ปีครึ่ง
และหลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งระยะเวลาการวิจัยในระดับปริญญาเอกมักจะขึ้นอยู่กับการวางแผนการวิจัยของนักศึกษาเป็นสำคัญ 

 
Q: If graduated with a bachelor's degree - master's degree in other fields Will there be problems understanding the PhD?

A: ไม่มีปัญหา เนื่องจากในหลักสูตรจะพิจารณาให้ผู้ที่ไม่ได้จบการศึกษาด้านวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนโดยตรง ได้จดทะเบียนเรียนรูปแบบ Audit ในหลักสูตรระดับปริญญาโท ก่อนเริ่มเรียนวิชาหลัก

Q: Do I need to have work experience before applying for a PhD?

A: ท่านไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงานมาก่อน อย่างไรก็ตามหากท่านเป็นนักวิชาการหรือนักวิจัยโดยอาชีพ หรือมีประสบการณ์ด้านการทำวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Q: Those who are expected to graduate this academic year can apply for the exam?

A: สามารถสมัครสอบได้ แต่จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทก่อนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ของ PhD (ประมาณเดือนสิงหาคม)

Q: Is there a requirement for a cumulative grade point (GPA) for students?

A: มีการกำหนดค่าระดับเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.25 จากระบบ 4.00 หรือเทียบเท่า

Q: I still don't have English test results, can I apply for the test?

A: สามารถสมัครสอบได้ โครงการอนุโลมให้ส่งผลสอบภาษาอังกฤษได้ก่อนวันสอบสัมภาษณ์
    กรณีผู้ที่มีคะแนนหรือระดับการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งพิจารณาเข้าศึกษา

Q: What are the English proficiency test results?

A: คะแนนหรือระดับการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร) ดังนี้

คะแนนการทดสอบความรู้ที่ระดับ 500 คะแนนขึ้นไป
(1) TOEFL (Paper-based) 
(2) TOEFL - ITP (Institutional Testing Program)
(3) TU - GET (Paper-based)

คะแนนการทดสอบความรู้ที่ระดับ 61 คะแนนขึ้นไป
(1) TU - GET (Computer-based)
(2) TOEFL (Internet-based)

คะแนนการทดสอบความรู้ที่ระดับ 6.0 ขึ้นไป
(1) IELTS

Q: When does TU-GET test open? And where can I apply for the TU-GET test?

A: TU-GET เปิดสอบทุกเดือน ดูรายละเอียดที่ https://litu.tu.ac.th/testing/tu-get/ 
    หรือสอบถามรายละเอียดโดยตรงที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร. 02-696-6018 หรือ 08-7972-7755 ในวันเวลาราชการ

Q: What will be asked about during the interview?

A: การสอบสัมภาษณ์เป็นการพูดคุยเกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย ความพร้อม ความตั้งใจในการเข้าศึกษาต่อการนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน และอาจให้อธิบายเพิ่มเติมจากโจทย์ข้อสอบข้อเขียน รวมทั้งสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวสารสถานการณ์ปัจจุบันต่าง ๆ

Q: What is the total cost of the course?

A: ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 120,000 บาท หนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค แต่ละภาคมีค่าใช้จ่ายประมาณ 20,400 บาท และถ้าเป็นภาคแรกจะมีค่าใช้จ่ายส่วนกลางของมหาวิทยาลัย (เช่น ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ค่าห้องสมุด) จึงอาจมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าภาค 2-3 เล็กน้อย

Q: When does the course start?

A: หลักสูตร PhD เปิดเรียนภาคการศึกษาแรกเดือนสิงหาคม ของทุกปี