Application

Doctor of Philosophy in Mass Communication (PhD)

Q: What does PhD study focus on?

A: หลักสูตรเน้นให้นักศึกษาสามารถมีความเป็นผู้นำทางสังคม สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์ และชี้นำปัญหาทางการสื่อสาร เพื่อหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมให้กับสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยจะต้องมีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสื่อและการสื่อสารในทุกระดับและทุกประเภท และมีจริยธรรมและ คุณธรรม นำสังคมไปสู่การพัฒนาในระดับชาติและระดับสากล รอบรู้ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย ด้านสื่อและการสื่อสาร อย่าง ลึกซึ้ง

Q: When can apply for the exam?

A: การเปิดรับสมัครจะมีทุกปี โดยอยู่ราวเดือนมกราคม 

Q: Where to apply?

A: เรารับสมัครเรียนผ่านระบบ online ท่านสามารถกรอกใบสมัครได้ที่  http://grad.jc.tu.ac.th/ ระบบจะเปิดรับสมัครราวเดือนมกราคม 2565

Q: How many new students are accepted per year in the course?

A: แต่ละหลักสูตรรับนักศึกษาปีละไม่เกิน 5 คน การเปิดรับสมัครจะมีปีละหนึ่งครั้งราวเดือนธันวาคม-มกราคมทุกปี นักศึกษาทุกคนจะเริ่มเรียนวิชาต่าง ๆ ตามลำดับที่เหมาะสมอย่างพร้อมเพรียงกัน

Q: Where to study?

A: เรียนที่ท่าพระจันทร์

Q: Study on weekdays or study on Saturdays and Sundays?

A: เป็นหลักสูตรเต็มเวลาในวันจันทร์ – ศุกร์ 8.30-16.30 น. โดยทั่วไปนักศึกษาจะต้องเข้าฟังบรรยายสัปดาห์ละราว 3 วัน

Q: How many years does it take to study?

A: หลักสูตรเป็นหลักสูตร 3 ปี นักศึกษาต้องใช้เวลาในการเรียน Course work 2 ปี และหลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการทำวิทยานิพนธ์ ซึ่ง ระยะเวลาการวิจัยในระดับปริญญาเอกมักจะขึ้นอยู่กับการวางแผนการวิจัยของนักศึกษาเป็นสำคัญ 


Q: If graduated with a bachelor's degree - master's degree in other fields Will there be problems understanding the PhD?

A: ไม่มีปัญหา เนื่องจากในหลักสูตรจะมีวิชาปรับพื้นฐานให้ทุกคนเรียนก่อนวิชาวิชาหลัก

Q: Do I need to have work experience before applying for a PhD?

A: ท่านไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงานมาก่อน อย่างไรก็ตามหากท่านเป็นนักวิชาการหรือนักวิจัยโดยอาชีพ หรือมีประสบการณ์ด้านการทำวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Q: Those who are expected to graduate this academic year can apply for the exam?

A: สามารถสมัครสอบได้ แต่จะต้องสำเร็จการศึกษาก่อนขึ้นการทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ของ PhD (ประมาณเดือนสิงหาคม)

Q: Is there a requirement for a cumulative grade point (GPA) for students?

A: Yes, there is

Q: Is there a requirement for a minimum cumulative grade point average (GPA) for students?

A: There is no minimum cumulative grade point average.

Q: I still don't have English test results, can I apply for the test?

A: ไม่สามารถสมัครสอบได้ ผู้สมัครทุกท่านต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์แล้วเท่านั้น 

Q: When does TU-GET test open? And where can I apply for the TU-GET test?

A: TU-GET เปิดสอบทุกเดือน ดูรายละเอียดที่ http://litu.tu.ac.th/TUGET/login.aspx หรือสอบถามรายละเอียดโดยตรงที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร. 0 2623 5134 หรือ 08 7972 7755 ในวันเวลาราชการ

Q: What will be asked about during the interview?

A: การสอบสัมภาษณ์เป็นการพูดคุยเกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย ความพร้อม ความตั้งใจในการเข้าศึกษาต่อการนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน และอาจให้อธิบายเพิ่มเติมจากโจทย์ข้อสอบข้อเขียน รวมทั้งสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวสารสถานการณ์ปัจจุบันต่าง ๆ

Q: What is the total cost of the course?

A: ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 120,000 บาท หนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค แต่ละภาคมีค่าใช้จ่ายประมาณ 20,400 บาท และถ้าเป็นภาคแรกจะมีค่าใช้จ่ายส่วนกลางของมหาวิทยาลัย (เช่น ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ค่าห้องสมุด) จึงอาจมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าภาค 2-3 เล็กน้อย

Q: When does the course start?

A: หลักสูตร PhD เปิดเรียนวิชาปรับพื้นฐานประมาณต้นเดือนมิถุนายน ซึ่งทางหลักสูตรกำหนดให้นักศึกษาทุกคนเรียน เพื่อให้มีความพร้อมเท่ากันในการเรียนวิชาหลักในภาคการศึกษาที่ 1 ต่อไป