PDPA

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information)ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยข้อแนะนำให้ท่านทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)นี้ ซึ่งได้อธิบายถึงวิธีการที่มหาวิทยาลัยปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของท่าน ดังนี้

๑. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

     เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการผ่านช่องทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทางเว็บไซต์อาจจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Age) สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interests) หรือหมายเลขบัตรเครดิต (Credit Card Number) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address) นอกจากนั้นเพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการอันจะเป็นประโยชน์ ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ ในการให้บริการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่เข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าว เก็บ รวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้และไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติหรือดำเนินการใด ๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

๒. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการ หรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เท่านั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปหาประโยชน์เชิงธุรกิจหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้นหรือเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด

     ในกรณีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการ หรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นต้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าวเก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๓. สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

      เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูล หรือสื่อประชาสัมพันธ์ใด ๆจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ได้ โดยสามารถแสดงความจำนงดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทราบได้ทาง

ช่องทางการติดต่อEmail : dpo@tu.ac.th

     ท่านมีสิทธิในการดำเนินการดังต่อไปนี้

     (๑)สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ทานมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลสวนบุคคลที่ทานได้ให้ความยินยอมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลสวนบุคคลของทานอยูกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

     (๒)สิทธิในการเขาถึงข้อมูลสวนบุคคล (right of access)ทานมีสิทธิในการเขาถึงข้อมูลสวนบุคคลของท่านและข้อให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทำสำเนาข้อมูลสวนบุคคลดังกลาวรวมถึงขอให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลสวนบุคคลที่ทานไม่ได้ใหความยินยอมตอมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใหแก่ทานได้

     (๓) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลสวนบุคคลใหถูกตอง (right to rectification)ทานมีสิทธิในการขอให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกตองหรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ

     (๔) สิทธิในการลบข้อมูลสวนบุคคล (right to erasure)ทานมีสิทธิในการขอใหม่หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทำการลบข้อมูลของทานด้วยเหตุบางประการได้

     (๕) สิทธิในการระงับการใชข้อมูลสวนบุคคล (right to restriction of processing)ทานมีสิทธิในการระงับการใชข้อมูลสวนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

     (๖) สิทธิในการใหโอนยายข้อมูลสวนบุคคล (right to data portability) ทานมีสิทธิในการโอนยายข้อมูลสวนบุคคลของทานที่ทานใหไวกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปยังผูควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือตัวทานเองด้วยเหตุบางประการได้

     (๗) สิทธิในการคัดคานการประมวลผลข้อมูลสวนบุคคล (right to object)ทานมีสิทธิในการคัดคานการประมวลผลข้อมูลสวนบุคคลของทานด้วยเหตุบางประการได้

๔. การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

     มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล จึงกำหนดให้มีมาตรการและแนวปฏิบัติภายในหน่วยงานในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการทบทวนความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

     มหาวิทยาลัยมีมาตรการการแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุละเมิดความเป็นส่วนตัวของข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าของข้อมูลอย่างเหมาะสม

๕. การใช้คุกกี้ (Cookies)

     “คุกกี้" คือข้อมูลที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้วหากมีการใช้ “คุกกี้" ก็จะทำให้เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สามารถบันทึก หรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำ การลบ “คุกกี้" นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้" นั้นทำงานอีกต่อไปทั้งนี้หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้" แล้วท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้นเพราะ “คุกกี้" จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้" ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อไป

๖. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชมหรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

     ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะหรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยินดีที่จะรับฟังตอบข้อสงสัยข้อเสนอแนะและคำติชมทั้งหลายอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อไปผ่านช่องทางการติดต่อ Email : dpo@tu.ac.th