คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Faculty of Journalism and Mass Communication,
Thammasat University

เป็นระยะเวลากว่า 5 ทศวรรษ ที่คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา การปรับปรุงหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพทำให้เราผลิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความชำนาญสูงในการบริหารจัดการธุรกิจสื่อ กระบวนการสื่อสารหลากหลายรูปแบบ การประยุกต์ใช้หลักการวิจัย และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ปัจจุบันคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนให้บริการทั้งหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ที่หลากหลายทั้งเนื้อหาและกระบวนการเรียนที่ตอบโจทย์วิถีชีวิต

PhD

1

หลักสูตร ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อและการสื่อสาร)

MA

2

หลักสูตร ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)

วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารศึกษา)

MCA

3

หลักสูตร ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)

วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารสื่อและเนื้อหา)

MCM

4

หลักสูตร ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)

วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการสื่อสารองค์กร)

มาตรฐานและการกำกับกระบวนการเรียนรู้

ทุกหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย (มีตรวจประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรจากผู้ทรงภายนอกทุกปี) อย่างต่อเนื่องทุกปี กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างเคร่งครัด ทำให้มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความเป็นนักคิดที่ไม่หยุดเรียนรู้และพัฒนาตนเอง เพื่อใช้ความสามารถที่มีสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมดังปรัชญาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2564

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Journalism and Mass Communication, Thammasat University

พัฒนาตนเองอย่างไร้ข้อจำกัดในทุกสถานการณ์

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เปิดให้บริการทุกวัน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์ พร้อมอำนวยความสะดวกให้การเรียนการสอนเดินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับทุกคน ทั้งในภาวะปกติและสถานการณ์พิเศษที่จำเป็นต้องใช้การเรียนการสอนทางไกลด้วยเทคโนโลยีครบครัน

  1. Free Cloud storage for data security 1 telebite.
  2. Free licensed Microsoft Office for student.
  3. Free Microsoft Team user.
  4. ห้องสมุดคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ให้บริการทั้งการใช้งานในพื้นที่และระบบฐานข้อมูลเชื่อมโยงผู้เรียนสู่แหล่งการเรียนรู้จากห้องสมุดชั้นนำจากทั่วโลก
  5. บริการห้องประชุมสำหรับการระดมสมองแบบ face to face
  6. บริการห้องคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษา ด้วยโปรแกรมลิขสิทธิ์ ปลอดภัยสูง
  7. Scan&Copy credit for student ลดการใช้ทรัพยากรกระดาษสิ้นเปลือง
MCI Journal

1

ระดับบัณฑิตศึกษา ผลงานมหาบัณฑิตเผยแพร่ในวารสาร MCI
อ่านเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม
Publication

2

ระดับบัณฑิตศึกษา ผลงานบัณฑิตศึกษา
Thesis and IS
Thesis and IS