รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2565 กลุ่มที่ 1 หัวข้อ Key Opinion Leader (KOL) and People's Engagement