รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2565 กลุ่มที่ 3 หัวข้อ Generations and Fandom