การนำเสนอผลงานการค้นคว้าอิสระแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) กลุ่มที่ 1 หัวข้อ Communication strategies and consumer