การนำเสนอผลงานการค้นคว้าอิสระแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) กลุ่มที่ 2 หัวข้อ Communication management and media literacy