การนำเสนอผลงานการค้นคว้าอิสระแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) กลุ่มที่ 3 หัวข้อ Communication effectiveness