การนำเสนอผลงานการค้นคว้าอิสระแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) กลุ่มที่ 4 หัวข้อ Media, identities and fandom