Applications Announcement/ Calendar

Date Title Detail
12 Mar 2024 ตั้งแต่บัดนี้ - 6พ.ค. 67 การรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร (MCM) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบสุดท้าย) หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร (MCM) วันที่เปิดรับสมัคร ตั้ง... Read more