ประกาศผลการสมัคร/ผลสอบ

PhD

1

ประกาศผลสมัคร/ผลสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อและการสื่อสาร) (PhD)
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 5 ก.ค. 67

MA

2

ประกาศผลสมัคร/ผลสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารศึกษา) (MA)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา MA จ. 27 พ.ค. 67

MCA

3

ประกาศผลสมัคร/ผลสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารสื่อและเนื้อหา) (MCA)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา MCA จ. 27 พ.ค. 67

MCM

4

ประกาศผลสมัคร/ผลสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการสื่อสารองค์กร) (MCM)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา MCM จ. 27 พ.ค. 67