บุคลากร

หลักสูตรและการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นการผนึกกำลังระหว่างคณาจารย์ภายในคณะ นักวิจัย และบุคลากรสายวิชาการชั้นนำของประเทศ ที่ร่วมกันนำองค์ความรู้ นวัตกรรมทางความคิด และผลการวิจัยชั้นนำมาสู่ห้องเรียน ยิ่งไปกว่านั้นหลักสูตรและการเรียนการสอนของเรายังได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรผู้คร่ำหวอดในวงการวิชาชีพเพื่ออัพเดทความก้าวหน้าเชิงวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร PhD หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารศึกษา MA หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร MCM หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสื่อและเนื้อหา MCA

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร PhD

ประธาน ผศ. ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ padchara@tu.ac.th
กรรมการ ผศ. ดร.อนุชา ทีรคานนท์ tanucha@tu.ac.th
กรรมการ รศ. ดร.วิกานดา พรสกุลวานิช vikanda@tu.ac.th
กรรมการ อ.ดร.เอกพล เธียรถาวร ekapon.t@tu.ac.th

หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารศึกษา MA

ประธาน รศ. ดร.สมสุข หินวิมาน acfb2@hotmail.com
กรรมการ รศ. ดร.กำจร หลุยยะพงศ์ kamjohn.g@gmail.com
กรรมการ ผศ. ดร.พรรษา รอดอาตม์ pansa20@tu.ac.th

หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร MCM

ประธาน รศ.พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช p_sam@tu.ac.th
กรรมการ รศ.วงหทัย ตันชีวะวงศ์ wonghatai@tu.ac.th
กรรมการ รศ.กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ kalyakorn@tu.ac.th
กรรมการ ผศ. ดร.พีรยุทธ โอรพันธ์ peerayut@tu.ac.th

หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสื่อและเนื้อหา MCA

ประธาน ผศ. ดร.โมไนยพล รณเวช 18402160@tu.ac.th
กรรมการ ผศ. ดร.นันทพร วงษ์เชษฐา nw403@tu.ac.th
กรรมการ ผศ. ดร.เกศราพร ทองพุ่มพฤกษา ketsarap@tu.ac.th