บุคลากร

หลักสูตรและการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นการผนึกกำลังระหว่างคณาจารย์ภายในคณะ นักวิจัย และบุคลากรสายวิชาการชั้นนำของประเทศ ที่ร่วมกันนำองค์ความรู้ นวัตกรรมทางความคิด และผลการวิจัยชั้นนำมาสู่ห้องเรียน ยิ่งไปกว่านั้นหลักสูตรและการเรียนการสอนของเรายังได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรผู้คร่ำหวอดในวงการวิชาชีพเพื่ออัพเดทความก้าวหน้าเชิงวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ

บุคลากรโครงการบัณฑิตศึกษา

ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ padchara@tu.ac.th
ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โมไนยพล รณเวช monaiphol@yahoo.com
หัวหน้างานบริการการศึกษาและวิชาการ ปิยาพัชร คนชม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ piyapat@tu.ac.th
หัวหน้าหมวดบัณฑิตศึกษา ชลาลัย พงษ์ศิริ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ kungsara@tu.ac.th
กนกศร จินดา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ jkanokso@tu.ac.th
นันทวุฒิ ดีประเสริฐ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ nantawud@tu.ac.th
ศิริลักษณ์ ศรีศิริกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ sirilux@tu.ac.th
ยุภาพร ศรีหาบัว นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ srihabua@tu.ac.th
พจนีย์ ซิ้มสุวรรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ nan1989@tu.ac.th
ฉวีวรรณ บุญรุ่งเรืองศักดิ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน bunruang@tu.ac.th
จันทรจิรา อยู่เจริญ พนักงานบริการ yjanjira@tu.ac.th
น้ำผึ้ง วันทองทักษ์ พนักงานสถานที่ namph123@tu.ac.th