หลักสูตร

หลักสูตรที่ทันสมัยและตอบโจทย์ทุกรูปแบบการเรียนรู้

เป็นระยะเวลากว่า 5 ทศวรรษ ที่คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา การปรับปรุงหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพทำให้เราผลิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความชำนาญสูงในการบริหารจัดการธุรกิจสื่อ กระบวนการสื่อสารหลากหลายรูปแบบ การประยุกต์ใช้หลักการวิจัย และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ปัจจุบันคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนให้บริการทั้งหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ที่หลากหลายทั้งเนื้อหาและกระบวนการเรียนที่ตอบโจทย์วิถีชีวิต

PhD

1

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อและการสื่อสาร) (PhD) (ภาคปกติ)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อและการสื่อสาร)

MA

2

หลักสูตร วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารศึกษา) (MA) (ภาคปกติ)

วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารศึกษา)

MCA

3

หลักสูตร วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารสื่อและเนื้อหา) (MCA) (ภาคพิเศษ)

วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารสื่อและเนื้อหา)

MCM

4

หลักสูตร วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการสื่อสารองค์กร) (MCM) (ภาคพิเศษ)

วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการสื่อสารองค์กร)

คำถามเกี่ยวกับการเรียน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร PhD

Q: PhD เน้นการศึกษาเรื่องอะไร?

A: หลักสูตรเน้นให้นักศึกษาสามารถมีความเป็นผู้นำทางสังคม สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์ และชี้นำปัญหาทางการสื่อสาร เพื่อหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมให้กับสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยจะต้องมีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสื่อและการสื่อสารในทุกระดับและทุกประเภท และมีจริยธรรมและ คุณธรรม นำสังคมไปสู่การพัฒนาในระดับชาติและระดับสากล รอบรู้ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย ด้านสื่อและการสื่อสาร อย่าง ลึกซึ้ง
Q: สมัครสอบได้เมื่อไหร่?

A: การเปิดรับสมัครจะมีทุกปี โดยอยู่ราวเดือนมกราคม 

Q: สมัครเรียนได้ที่ไหน?

A: เรารับสมัครเรียนผ่านระบบ online ท่านสามารถกรอกใบสมัครได้ที่  http://grad.jc.tu.ac.th/ระบบจะเปิดรับสมัครราวเดือนมกราคม 2565

Q: หลักสูตรรับนักศึกษาใหม่ปีละกี่คน?

A: แต่ละหลักสูตรรับนักศึกษาปีละไม่เกิน 5 คน การเปิดรับสมัครจะมีปีละหนึ่งครั้งราวเดือนธันวาคม-มกราคมทุกปี นักศึกษาทุกคนจะเริ่มเรียนวิชาต่าง ๆ ตามลำดับที่เหมาะสมอย่างพร้อมเพรียงกัน

Q: เรียนที่ไหน?

A: เรียนที่ท่าพระจันทร์

Q: เรียนวันธรรมดาหรือเรียนวันเสาร์-อาทิตย์?

A: เป็นหลักสูตรเต็มเวลาในวันจันทร์ – ศุกร์ 8.30-16.30 น. โดยทั่วไปนักศึกษาจะต้องเข้าฟังบรรยายสัปดาห์ละราว 3 วัน

Q: ต้องใช้เวลาเรียนนานกี่ปี?

A: หลักสูตรเป็นหลักสูตร 3 ปี นักศึกษาต้องใช้เวลาในการเรียน Course work 2 ปี และหลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการทำวิทยานิพนธ์ ซึ่ง ระยะเวลาการวิจัยในระดับปริญญาเอกมักจะขึ้นอยู่กับการวางแผนการวิจัยของนักศึกษาเป็นสำคัญ 


Q: ถ้าเรียนจบปริญญาตรี-โทมาในสายอื่น จะมีปัญหาเรื่องความเข้าใจเนื้อหา PhD หรือไม่?

A: ไม่มีปัญหา เนื่องจากในหลักสูตรจะมีวิชาปรับพื้นฐานให้ทุกคนเรียนก่อนวิชาวิชาหลัก

Q: จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงานมาก่อนที่จะสมัครเรียน PhD หรือไม่?

A: ท่านไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงานมาก่อน อย่างไรก็ตามหากท่านเป็นนักวิชาการหรือนักวิจัยโดยอาชีพ หรือมีประสบการณ์ด้านการทำวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Q: ผู้ที่คาดว่าจะจบในปีการศึกษานี้ จะสมัครสอบได้หรือไม่?

A: สามารถสมัครสอบได้ แต่จะต้องสำเร็จการศึกษาก่อนขึ้นการทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ของ PhD (ประมาณเดือนสิงหาคม)

Q: การกำหนดเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) จากระดับปริญญาตรี สำหรับผู้เข้าศึกษาต่อหรือไม่?

A: มี

Q: มีข้อกำหนดเรื่องเกรดเฉลี่ยสะสมขั้นต่ำ (GPA) ของผู้ที่จะเข้าศึกษาหรือไม่?

A: ไม่มีการกำหนดเกรดเฉลี่ยสะสมขั้นต่ำ

Q: ยังไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษสามารถสมัครสอบได้หรือไม่?

A: ไม่สามารถสมัครสอบได้ ผู้สมัครทุกท่านต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์แล้วเท่านั้น 

Q: TU-GET เปิดสอบเมื่อไรบ้าง และสามารถสมัครสอบ TU-GET ได้ทางไหน?

A: TU-GET เปิดสอบทุกเดือน ดูรายละเอียดที่ http://litu.tu.ac.th/TUGET/login.aspx หรือสอบถามรายละเอียดโดยตรงที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร. 0 2623 5134 หรือ 08 7972 7755 ในวันเวลาราชการ

Q: สอบสัมภาษณ์จะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไร?

A: การสอบสัมภาษณ์เป็นการพูดคุยเกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย ความพร้อม ความตั้งใจในการเข้าศึกษาต่อการนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน และอาจให้อธิบายเพิ่มเติมจากโจทย์ข้อสอบข้อเขียน รวมทั้งสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวสารสถานการณ์ปัจจุบันต่าง ๆ

Q: ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณเท่าไร?

A: ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 120,000 บาท หนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค แต่ละภาคมีค่าใช้จ่ายประมาณ 20,400 บาท และถ้าเป็นภาคแรกจะมีค่าใช้จ่ายส่วนกลางของมหาวิทยาลัย (เช่น ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ค่าห้องสมุด) จึงอาจมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าภาค 2-3 เล็กน้อย

Q: เริ่มเปิดเรียนเมื่อไร?

A: หลักสูตร PhD เปิดเรียนวิชาปรับพื้นฐานประมาณต้นเดือนมิถุนายน ซึ่งทางหลักสูตรกำหนดให้นักศึกษาทุกคนเรียน เพื่อให้มีความพร้อมเท่ากันในการเรียนวิชาหลักในภาคการศึกษาที่ 1 ต่อไป