สมัครเรียน

หลักสูตรที่เปิดรับสมัครทั้งหมด

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อทุกปีการศึกษา หลักสูตรภาคปกติ ได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร และหลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสื่อสารศึกษา (MA) เปิดรับสมัครราวเดือน ธันวาคม สำหรับหลักสูตรภาคพิเศษ ได้แก่ หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสื่อและเนื้อหา (MCA) และหลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสื่อสารองค์กร (MCM) เปิดรับสมัครราวเดือน ธันวาคม ของทุกปี

PhD

1

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อและการสื่อสาร) (PhD) (เปิดรับสมัครวันนี้ - 1 ก.ค. 2567)
MA

2

หลักสูตร วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารศึกษา) (MA) (ปิดรับสมัคร)
MCA

3

หลักสูตร วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารสื่อและเนื้อหา) (MCA) (ปิดรับสมัคร)
MCM

4

หลักสูตร วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการสื่อสารองค์กร) (MCM) (ปิดรับสมัคร)

เตรียมพร้อมก่อนสมัคร

เลือกหลักสูตรที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ของตนเอง และเส้นทางอาชีพ
ชำระค่าสมัครสะดวกรวดเร็วผ่านการ Moblie Banking Application
ศึกษาข้อมูลคุณสมบัติผู้มีสิทธิสอบ และเข้ากรอกใบสมัครออนไลน์
ประกาศผลผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดการสอบผ่านทางเว็บไซต์