ประกาศรับสมัคร/ปฏิทินการรับสมัคร

วันที่ หัวข้อ รายละเอียด
22 พ.ย. 2566 กำหนดการรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร (Ph.D.) ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.... อ่านเพิ่มเติม