ระบบกรอกใบสมัคร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อและการสื่อสาร) (PhD)

ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ 350 บาท ได้ที่
ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
ชื่อบัญชี: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ม.ธ.
เลขที่บัญชี: 114-205215-5

อัปโหลดไฟล์

*ไฟล์มีนามสกุล .jpg, .png หรือ .pdf และมีขนาดไม่เกิน 10 MB
*ไฟล์มีนามสกุล .jpg, .png หรือ .pdf และมีขนาดไม่เกิน 10 MB

ข้อมูลบุคคล

ข้อมูลการศึกษาปริญญาตรี

ประวัติการศึกษาปริญญาโท

(สำหรับสมัคร PhD)

ข้อมูลผลการสอบภาษาอังกฤษ

(อายุไม่เกิน 2 ปี)
อัปโหลดข้อมูลผลการสอบภาษาอังกฤษ อัปโหลดไฟล์ *ไฟล์มีนามสกุล .jpg, .png หรือ .pdf และมีขนาดไม่เกิน 10 MB

เป้าหมายหลักที่ตั้งใจศึกษาต่อ

(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ยอมรับเงื่อนไข/สนใจรับข่าวสารทางอีเมล
หมายเหตุ:

*ระบบจะทำการตอบกลับเพื่อยืนยันเอกสารการสมัครไปที่อีเมลของท่านภายใน 14 วันทำการเริ่มจากวันที่ท่านส่งเอกสารเข้าสู่ระบบครบถ้วนเรียบร้อย หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ mcmajc@tu.ac.th