ประกาศรับสมัคร/ปฏิทินการรับสมัคร

วันที่ หัวข้อ รายละเอียด
21 พ.ย. 2566 กำหนดการรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสื่อและเนื้อหา (MCA) ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสื่อและเนื้อหา (MCA)เปิดรับสม... อ่านเพิ่มเติม