ประกาศรับสมัคร/ปฏิทินการรับสมัคร

วันที่ หัวข้อ รายละเอียด
12 มี.ค. 2567 ตั้งแต่บัดนี้ - 6พ.ค. 67 การรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสื่อและเนื้อหา (MCA) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบสุดท้าย) หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสื่อและเนื้อหา (MCA) วันที่เปิดรับสมัคร ตั้งแต... อ่านเพิ่มเติม