ผศ. ดร.โมไนยพล รณเวช

ความสนใจ

 • สถิติและการวิจัยเชิงปริมาณ
 • การประเมินผลโครงการและแผนการสื่อสาร
 • การสำรวจความความคิดเห็น
 • พฤติกรรมผู้รับสาร
 • Email

  18402160@tu.ac.th

  คุณวุฒิการศึกษา

  คุณวุฒิ
  สาขาวิชา
  สถาบันที่สำเร็จ
  ปี
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  2547
  วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สื่อสารมวลชน
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2538
  วารสารศาสตรบัณฑิต
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  2534