ผศ. ดร.นันทพร วงษ์เชษฐา

ความสนใจ

 • Communication Management
 • Persuasive Communication
 • Strategic Communication and Planning
 • Communication Technology
 • International Communication
 • Political Communication
 • Email

  nw403@tu.ac.th

  คุณวุฒิการศึกษา

  คุณวุฒิ
  สาขาวิชา
  สถาบันที่สำเร็จ
  ปี
  รัฐศาสตรมหาบัณฑิตการปกครองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  2554
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สื่อสารมวลชน
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2551
  วารสารศาสตรมหาบัณฑิตการสื่อสารภาครัฐและเอกชน
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  2545
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  การตลาดและธุรกิจระหว่างประเทศ
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2535
  ศิลปบัณฑิต
  การออกแบบภายใน
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
  2529


  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี (พ.ศ.2560 ถึงปัจจุบัน)

  ผลงานวิจัย
  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพร วงษ์เชษฐา. (2561) การสื่อสารทางการเมืองเพื่อการโต้แย้งของภาคประชาชนในประเทศไทย ระหว่าง 30 ตุลาคม พ.ศ. 2556 – 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557