ผศ. ดร.เกศราพร ทองพุ่มพฤกษา

ความสนใจ

 • การรายงานข่าว
 • การบริหารธุรกิจสำนักพิมพ์
 • สิ่งพิมพ์ดิจิทัล
 • การจัดทำหนังสือ
 • หนังสือกับเด็ก
 • Email

  ketsarap@tu.ac.th

  คุณวุฒิการศึกษา

  คุณวุฒิ
  สาขาวิชา
  สถาบันที่สำเร็จ
  ปี
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  สื่อสารวิทยา
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  2562
  master of Journalism

  University of North Texas
  2540
  วารสารศาสตรบัณฑิต

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  2537