รศ. ดร.ศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ

ความสนใจ

  • งานด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการสาระความรู้
  • สื่อเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) ในรายการโทรทัศน์
  • Email

    psirimit@tu.ac.th