รศ. ดร.นิธิดา แสงสิงแก้ว

ความสนใจ

 • Journalism and Social Change
 • Media and Cultural Studies
 • Media and Audience
 • Health and Mental Health Communication
 • Communications for the Voiceless
 • International Communication
 • Email

  snitida@tu.ac.th

  คุณวุฒิการศึกษา

  คุณวุฒิ
  สาขาวิชา
  สถาบันที่สำเร็จ
  ปี
  Doctor of Philosophy
  Sociology Programme
  University of Surrey
  2554
  master of artsJournalism
  Michigan State University
  2542
  วารสารศาสตรบัณฑิต

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  2538