ผศ. ดร.พรรษา รอดอาตม์

ความสนใจ

 • การวางแผนสื่อสารเชิงกลยุทธ์
 • การสื่อสารระหว่างประเทศ
 • Email

  pansa20@tu.ac.th

  คุณวุฒิการศึกษา

  คุณวุฒิ
  สาขาวิชา
  สถาบันที่สำเร็จ
  ปี
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  2555
  นิเทศศาสตรมหาบัณฑิตการสื่อสารมวลชน
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545
  นิเทศศาสตรบัณฑิตการประชาสัมพันธ์
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2539