รศ. ดร.วิกานดา พรสกุลวานิช

ความสนใจ

 • New media
 • Social media
 • Media uses and effects
 • Mediated communication
 • Corporate communication
 • Marketing communication
 • Email

  vikanda@tu.ac.th

  คุณวุฒิการศึกษา

  คุณวุฒิ
  สาขาวิชา
  สถาบันที่สำเร็จ
  ปี
  Doctor of Philosophy Communication Studies Kent State University 2548
  master of arts Communication
  The University of Dayton 2540
  รัฐศาสตรบัณฑิตการระหว่างประเทศ
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  2537


  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี (พ.ศ.2560 ถึงปัจจุบัน)

  ผลงานวิจัย
  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกานดา พรสกุลวานิช. (2559) การติดเว็บไซต์เครือข่ายสังคม : บทบาทของบุคลิกลักษณะ ทัศนคติ อิทธิพลทางสังคมและการสนับสนุนทางสังคมออนไลน์