ผศ. ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม

ความสนใจ

 • นิเวศสื่อด้านข่าว
 • สื่อกับการขับเคลื่อนทางสังคม
 • การสื่อสารเครือข่ายสังคมออนไลน์
 • Email

  boomda68@tu.ac.th

  คุณวุฒิการศึกษา

  คุณวุฒิ
  สาขาวิชา
  สถาบันที่สำเร็จ
  ปี
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  สหวิทยาการ
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  2555
  Master of Arts
  Communication Arts
  New York Institute of Technology
  2541

  วารสารศาสตรบัณฑิต

  วิทยุและโทรทัศน์
  ธรรมศาสตร์
  2534