ตั้งแต่บัดนี้ - 6พ.ค. 67 การรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร (MCM) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบสุดท้าย)

 

 

หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร (MCM)

วันที่เปิดรับสมัคร                 ตั้งแต่บัดนี้ - 6 พ.ค. 67

ช่องทางการสมัคร                https://bit.ly/MCM2024

                                     https://grad.jc.tu.ac.th/

ค่าสมัครสอบ                     1,000 บาท

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา    ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 220,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม    Line ID: @GradJCTU