หลักสูตร

ระดับปริญญาโท วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการสื่อสารองค์กร) (MCM) (ภาคพิเศษ)

เน้นการปรับตัวและใช้การสื่อสารที่เหมาะสมกับกลุ่มที่เกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียต่อองค์กรทุกประเภทอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดขององค์กร ทั้งการสื่อสารภายในและการสื่อสารภายนอกองค์กร เหมาะสำหรับผู้ทำงานทางด้านการสื่อสารองค์กร การประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรม

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

     ภาษาไทย ชื่อเต็ม วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการสื่อสารองค์กร)

     ชื่อย่อ ว.ม. (การจัดการการสื่อสารองค์กร)

     ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Master of Arts (Corporate Communication Management)

     ชื่อย่อ M.A. (Corporate Communication Management)

ปรัชญาของหลักสูตร

     การสื่อสารเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานและเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันตามศักยภาพอันสูงสุดขององค์กรภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเทคโนโลยีและสังคม แต่ละองค์กรจำเป็นต้องปรับตัวและใช้การสื่อสารที่เหมาะสมกับกลุ่มที่เกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียต่อองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดขององค์กร

ความสำคัญของหลักสูตร

     1) การจัดการการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ จะมีผลต่อการสร้างความเข้าใจอันดี ความร่วมมือ ตลอดจนทำให้เกิดความภาคภูมิใจในองค์กร อันจะนำมาซึ่งความภักดีและการเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและท างานเต็มประสิทธิภาพเพื่อผลประโยชน์ขององค์กร

     2) การจัดการการสื่อสารภายนอกองค์กรมีบทบาทในการสร้างความเข้าใจ สร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรให้เกิดขึ้นได้

     3) การจัดการการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อองค์กรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความแตกต่างของแต่ละกลุ่มจะสามารถทำให้องค์กรมีพันธมิตรและสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้

     4) ประเทศไทยยังขาดบุคลากรในระดับมหาบัณฑิตที่สามารถทำงานทางด้านการจัดการการสื่อสารองค์กรแบบบูรณาการอย่างมืออาชีพ รู้วิธีใช้สื่ออย่างริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักกระบวนการหาข้อมูล มีนวัตกรรมทางความคิดเพื่อการวางแผนกลยุทธ์ที่ดี รวมถึงการออกแบบสารเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ได้ตระหนักถึงความต้องการด้านบุคลากรดังกล่าว จึงได้กำหนดหลักสูตรปริญญาโททางด้านการจัดการการสื่อสารองค์กรขึ้น ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรในระดับมหาบัณฑิตที่มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถทางด้านการจัดการการสื่อสารองค์กร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

     เพื่อให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร มีลักษณะดังนี้

     1) มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถทางด้านการจัดการการสื่อสาร มีนวัตกรรมทางความคิดที่สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันและความต้องการขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

     2) สามารถนำเอาความรู้ความเข้าใจในหลักการและแนวคิดการจัดการการสื่อสารองค์กรรวมถึงความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อไปใช้ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการจัดการการสื่อสารองค์กร

     3) มีลักษณะความเป็นผู้นำมีความคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์เพื่อการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสาร มีวิสัยทัศน์ในการวางแผนเพื่ออนาคต

     4) มีจริยธรรมในการจัดการการสื่อสาร บุคลากร องค์กรและความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ โดยมีความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม

ระบบการจัดการศึกษา

     ใช้ระบบการศึกษาแบบไตรภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ และไม่เกิน 14 สัปดาห์

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

     เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 9.00 ถึง 16.00 น.

     ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม

     ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนธันวาคม - เดือนมีนาคม

     ภาคการศึกษาที่ 3 เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม

หลักสูตรทั้งหมด