ประกาศรับสมัคร/ปฏิทินการรับสมัคร

วันที่ หัวข้อ รายละเอียด
12 มี.ค. 2567 ตั้งแต่บัดนี้ - 6พ.ค. 67 การรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร (MCM) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบสุดท้าย) หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร (MCM) วันที่เปิดรับสมัคร ตั้ง... อ่านเพิ่มเติม